• 99857 81915
 • ఉప్పలూరి శేషగిరిరావు,
 • జ్యోతిషనిపుణులు, దుర్గగుడివద్ద, లలితానగర్, రాజమండ్రి - 533 105

Article Detail

1.కుజగ్రహము - అనుగ్రహము

 1.కుజగ్రహము - అనుగ్రహము

ప్రస్తుత సమాజమున వయసు వచ్చిన యువతీ యువకుల తల్లిదండ్రులు ఒక జ్యోతిష్కుని కలసిన వెంటనే వారికి ఉండే సందేహము మొదటిగా మా అబ్బాయికి లేదా మా అమ్మాయికి ఏమైనా కుజదోషము ఉందా? అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. అలాగే వివాహ పొంతన విషయము కావచ్చు, ఆలస్య వివాహము కావచ్చు, లేదా సంతాన లేమి కావచ్చు ఇత్యాది విషయములకు ఈ కుజ గ్రహ ప్రభావమే అంటారా? అని వాదన. అయితే దానికి పరిష్కారము ఏమిటి? అసలు ఈ గ్రహము పైనే ఎందుకు దృష్టిసారిస్తున్నాము? అనేటటువంటి అంశాలు పరిశీలించినట్లయిన.....                               
 
 ఉత్సాహ ఉద్రేక కారకః కుజః ప్రతి మానవుని జీవితంలోను ప్రధానమైనవి ఉత్సాహము, ఆనందము, ఉద్రేకము వీటివల్లనే దేహము యొక్క రక్తప్రసరణలో మార్పులు కలగటము తద్వారా కలిగేటటువంటి అనుభూతులు ఉన్నతస్థాయికి లేదా కిందిస్థాయికి తీసుకువెళ్ళటం ఇదంతా ఒక చక్ర భ్రమణాత్మక చర్య. ఈ చర్యా శీలకుడు కుజుడు అని శాస్త్రము చెబుతున్నది. అసలు కుజునియోక్క ప్రభావము ఒక వ్యక్తిపై వివాహ విషయములో ఎట్లా ఉంటుంది? అనే విషయానికి వచ్చినట్లయిన...
 
  చంద్రాత్ గాని, అంటే చంద్రుడు వుండే రాసినుంచి లెక్కపెట్టినప్పుడు గాని, శుక్రాత్ అంటే శుక్రుడు వుండే రాశినుంచి లెక్కపెట్టినప్పడు గాని అలాగే జన్మలగ్నాత్ అంటే జాతక చక్రములో లగ్నమునుంచి లెక్కపెట్టినప్పుడు గాని 2,4,7,8,12 భావములందు కుజగ్రహము ఉన్నచో కుజదోషముగా పరిగణించ బడుతోంది. మరి ఇలా చంద్రాత్ గాని, శుక్రాత్ గాని, జన్మలగ్నాత్ గాని చూసినట్లయిన మూడువంతులు మందికి ఏదోఒక విధంగా కుజదోషం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. అలాగని ఆలస్యవివాహాలు అవుతాయా? కావు. ఇది అపోహ మాత్రమే. ఆలోచించినట్లయితే నివృత్తి లేదా పరిహారాలు వీటికి అనేకంగా ఉన్నాయి. వాటిని పరిశీలించిన జ్యోతిష మూల గ్రంథాలలో కొన్ని విశేష సందార్భాలలో కుజదోషం రద్దు అగునని చెప్పబడుతోంది. అవి పరిశీలించినట్లయిన... 
  
ఎ. జన్మలగ్నాత్ పరిశీలించిన: 
1. మిధున కన్యల నుండి రెండవ స్థానమునందు అంటే మిధున లగ్నానికి రెండవ స్థానం కర్కాటకము నందుగాని, అలాగే కన్యాలగ్నము నుంచి రెండవ స్థానము తులయందు గాని కుజుడు ఉండినను, 
2. వృషభ తులల నుండి 12వ స్థానమునందు అంటే వృషభ లగ్నమునుంచి 12వ స్థానము నందు అంటే మేషమునందును, అలాగే తులా లగ్నమునుంచి 12వ స్థానము కన్యయందును కుజుడు ఉండినను,
3. మేష వృశ్చికములనుండి నాలుగవ స్థానమునందు అంటే మేషలగ్నమునుండి నాలుగవ స్థానము కర్కాటకమునందును, అలాగే వృశ్చిక లగ్నమునుండి నాలుగవ స్థానము కుంభము నందు కుజుడు వుండినను,
4. మకర కర్కాటకములనుండి ఏడవ స్థానమునకుజుడు ఉండిన అంటే మకరలగ్నమునుండి ఏడవ స్థానము కర్కాటకమునందును అలాగే కర్కాటక లగ్నమునుండి ఏడవ స్థానము మకరము నందును కుజుడు ఉండినను, మరొకటి ఏమిటంటే సప్తమ కుజుడంటేనే భయపడే పరిస్థితికి వచ్చాము, కాని మేషాది రాసులకు ఒకేవిధమైన ఫలితాలు ఉండవు అని గ్రహించినప్పుడు ముఖ్యంగా సప్తమ కుజుడి వలన చెప్పబడే శుభాశుభాలన్నికూడా ఆ సప్తమ స్థానమైన రాశిని బట్టికూడా ఉంటాయి కదా. మకర కర్కాటకాలు సప్తమ కుజస్థితే కాకుండా ధనుర్మీనాలు, తులా వృషభాలు, కన్యాకుంభాలు సప్తమమై కుజుడు ఉన్నప్పటికి భార్యాభర్తలు ఇరువరు జీవితాంతం అనురాగంగా భోగభాగ్యాలతో ఉండటం గమనిస్తున్నాము.
5. ధనుర్మీనములనుండి 8వ స్థానమున అనగా ధనుర్లగ్నమునకు 8వ స్థానము కర్కాటకము నందును మరియు మీనలగ్నమునకు 8వ స్థానమున అంటే తులయందును కుజుడు ఉండిన దోష పరిహారము అగును.
6. కుంభలగ్న జాతకులకు చతుర్ధమున అంటే వృషభమునందు, మరియు అష్టమమున అనగా కన్యయందు కుజగ్రహము ఉన్నను దోషము పరిగణలోనికి రాదు.
7. శుభగ్రహములైన గురువుగాని, శుక్రుడుగాని లగ్నమునందు బలముగా ఉన్నప్పుడు, అట్లే కుజుడు చంద్రునితో కలిసినప్పుడుగాని, మరియు కుజుడు గురునితో కలిసినప్పుడుగాని తేడా చూడబడినను దోషము పరిగణలోనికి రాదు.
8. జాతకరీత్యా కుజునికంటే కళత్రకారకుడు శుక్రుడు బలముగా ఉన్నచో లేదా ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్నను కుజదోషము వరిహారము ఆగును.
9. జన్మలగ్నరీత్యా 1, 4, 7, 8, 12 భావాలలో రాహువు ఉన్నను మరియు అవే 1, 4, 7,8, 12 భావములలో శని ఉన్నను కుజదోష పరిహారము అగును.
10. జాతకరీత్యా రవి, బుధ, శని లేక రాహువులలో కుజుడు యుతి పాందిన లేదా దృష్టి ఉన్నదోషము పరిహారము అగును.
11. వధూవర పొంతనలో జాతకరీత్యా ఒకరి జాతకములో కుజుడు, మరొకరి జాతకములో శని దోష యుక్తులైన కుజదోషము పరిహారము అగును.
 
 బి. చంద్రాత్ (రాశివశాత్) పరిశీలించిన: 
1. కేంద్ర కోణాధిపత్యముచే కర్కాట రాశివారికి అంటే కర్కాటకరాశినుంచి ఐదవ (పంచమ) వృశ్చికమునకు మరియు పదవ (దశమ) మేషము భావములకు కుజుడు అధిపతి అగుటచే మరియు సింహరాసివారికి కేంద్ర కోణాధిపత్యముచే అనగా సింహరాసినుంచి నాలుగవ (చతుర్థ) వృశ్చికమునకు మరియు తొమ్మిదవ(నవమ) మేషము భావములకు కుజుడు అధిపతి అగుటచే శుభుడే అగుచున్నాడు కనుక కర్కాటక, సింహ రాశులలో పట్టినవారికి కుజదోషము లేదని చెప్పబడుతోంది.
2. కుజునికి ఉచ్ఛ మకరరాశి అగుచే మకరమునందు పుట్టిన వారికి, కుజునికి మిత్రరాశు లగుటచే ధనుస్సు, మీనములలో పుట్టినవారికి దోషము లేదని చెప్పబడుతోంది.
3. అట్లే కుజునికి సొంత రాసులైన మేష, వృశ్చికములపైన శని వీక్షణ ఉన్నను కొంత ఉపశమనము కలుగుతుంది.
4. సింహరాసికి అష్టమస్థానము మీనమునందు కుజుడు ఉన్నను వృషభరాసికి అష్టమస్థానము ధనస్సునందు కుజుడు ఉన్నను కుజదోషము వర్తించుటలేదు.
 
 సి. నక్షత్ర వశాత్ 
1. అశ్విని, మృగశిర, పునర్వసు, పుష్యమి, ఆశ్లేష, ఉత్తర, స్వాతి, అనూరాధ, ఉత్తరాషాడ, పూర్వాషాడ, శ్రవణం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి మొదలగు పదమూడు నక్షత్రములలో పుట్టినవారికి కూడ కుజదోషము వర్తించబడదు. 
మరి ఇట్లా లగ్నాత్, చంద్రాత్, శుక్రాత్ మరియు పై నక్షత్రాది చూసినట్లయిన ఇతర గ్రహాల పరిశీలనలో వీటికి పరిహారాలు ఉన్నవి అని గ్రహించినప్పడు, ఇంతకు ముందు అనుకొనునట్లుగా మూడొంతులు మందికి దోషము ఉంటుంది అనునట్లుగానే ఈ పరిహారాలను గ్రహించుటవలన అంతమందికి లేదు అనేదిగా కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవలసి వచ్చును. మరి దోష ప్రభావము ఎక్కడ ఉంది? అంటే కుజునికి మరొక బలము లేని పాపగ్రహము తోడైనప్పడు అంటే యుతి పాందినప్పడు, అలాగే కళత్ర కారకుడు శుక్రుడు బలము సరిలేనప్పుడు, భావస్థితి సరిలేనపుడు మాత్రమే చెడుఫలితాలను వెలుగులోకి చూస్తున్నాము. ఇది జ్యోతిష పరిశీలన వలన మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎవరికి వారు అపోహలకు గురిఅయ్యి మానసిక ఆందోళన చెందరాదు. భావము చెడితే గ్రహాలుకూడా ఏమీ సహకరించవు. ఒకవ్యక్తి జాతకంలో ఉగ్రంగా కుజదోషం ఉన్నప్పటికి ఆ వ్యక్తికి 28సం.ల వయసు దాటినచో ఆ గ్రహము సామాన్య స్థితిలోనే ఉంటుంది అనేది శాస్త్ర వచనం. వివాహము అయినతర్వాత జాతక పరిశీలన జరిపినపుడు ఒకొక్కప్పడు ఒకరికి కుజదోషము ఉందని, మరొకరికి కుజదోషము లేదని నిర్ణయించబడుతోంది. అలాంటి సమయంలో వారు అలాగైతే మమ్మల్ని విడిపొమ్మంటారా, లేదా మరొకరితో వివాహం జరుగుతుందా? (పునర్వివాహము) అని ప్రశ్నించడం జరుగుతోంది. ఇది ఎంతవరకు సమంజసము? ఏదిఏమైనప్పటికి సంసారసాగరంలో భార్యాభర్తలు అసౌఖ్యానికి గురిఅయినట్లయిన ఆ సమయంలో వారి ఇరువురి జాతకాలు పరిశీలించిన అనంతరం ఉండే గ్రహ గమన పరిస్థితులను అంచనావేసి నవవిధ శాంతులలో వారు ఆచరించగలిగే శాంతి విధానాన్ని ఆగ్రహాలకు ఆచరించిన ఎంతోకొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది. కేవలము కుజుని ప్రభావమే అని అపోహపడి విడిపోవుటకు ప్రయత్నించి పునర్వివాహమునకు ఎదురుచూడరాదు. 
 
ఇక ఆలస్య వివాహాలు అంటున్నాము. మరి వ్యక్తి స్థిరపడితేగాని వివాహము చేసుకోవటంలేదు. మగలేదు, ఆడలేదు, ఎవరైనా సరే. స్థిరపడటానికి టైము పడుతోంది. పూర్వం ఫలానావారి అబ్బాయి మంచివాడే అంటే ఖాళీగా ఉన్నప్పటికి అమ్మాయిని ఇచ్చేసేవారు. పెళ్ళి అయిన తర్వాత అమ్మాయి అదృష్టానికి అబ్బాయికి ఉద్యోగం రావటం స్థిరపడటం జరిగేవి. ఇప్పుడు ఉన్న ఉద్యోగం ఏమవుతుందో తెలియని పరిస్థితి. ప్రకృతిలోనే మార్పు వచ్చి ఆలస్యవివాహాలు జరుగుతున్నాయి. పూర్వం 15, 20సం. ల వయసుకు వివాహాలు జరిగేవి. అంతకు పూర్వం అయితే 10, 15సం. ల వయసునకు కూడా జరిగేవి. అట్లాగే 10, 15 మంది సంతానం కూడా కలిగేవారు. అలా జరిగింది కనుకనే ఇప్పడు ఇన్ని కోట్లమంది జనాభా, దాంతో స్వార్ధ జీవితాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. తేడా వస్తోందని గమనించిన ప్రకృతిలోనే మార్పు వచ్చినట్లనిపిస్తుంది. జనాభా నియంత్రణ అవసరమనుకుని ఆడ మగ తేడా లేకుండా వస్తు వ్యామోహాలకు లోబడి చదువు, వ్యాపారం, ఉద్యోగం, ఆస్థులు, హోదాలు ఇవన్నీ కూడబెట్టుకునేటప్పటికి 30, 35 సం ల వయసు వస్తోంది.
అప్పుడు అతికష్టంమీద అమ్మాయిలు ఒప్పకుంటే పెళ్ళిళ్ళు అవతున్నాయి. ఇక ఒకరు లేదా ఇద్దరు పిల్లలుతో ఆపుచేస్తున్నారు. ఇక్కడ గమనించాల్సింది 15సం.ల వయసులో జరిగే వివాహాలకు బదులు 30, 35సం.లకు అవుతుంటే నేడు పుట్టిన ప్రతివ్యక్తి సాధారణ సమయం దాటి 15, 20సం.లు కాలవ్యవధి ఆగుతుంటే ఆ కాలమంతా గత 30సం.ల నుండి జనాభా నియంత్రణ జరిగిపోతోంది. ఈ మార్పు వల్లనే ఈ రోజున క్షేమంగా ఉన్నాము, అని భావించినప్పటికి వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు తప్పుటలేదు. 
కుజ గ్రహ ప్రభావము వలన వివాహాలు లేటు అవతున్నాయి అంటున్నారు. ఆ మాట ఎలా వచ్చిందో అర్థం కావటంలేదు. జన్మ జాతకరీత్యా ఒకవ్యక్తికి పెళ్ళికాని, ఉద్యోగం కాని, మరేదైనా ఇల్లుకాని ఫలానా సమయంలో అవుతుందని నిర్దేశించబడి ఉంటుంది. అదే జ్యోతిష శాస్త్ర మూలం. జాతక చక్రంలో ఏదో దోషం ఉందేమోనని ఊహించేసి బెంబేలు ఎత్తకుండా సమయం వచ్చేంత వరకు భగవంతుని విశ్వసించి మనప్రయత్నంలో మనము ఉండాలి. ఇక ఆలస్య వివాహానికి కుజుడు ఎంత కారకుడు అనేకంటా ఆయన దోష తీవ్రతను బట్టి సమస్యలు రకరకాలుగా గమనిస్తున్నాము. అవి విచారించినప్పుడు ఒకస్వల్ప దోషమువలన అత్తగారికి కోడలితో పడకపోవడం, లేదా కోడలికి అత్తగారితో పడకపోవడం దాని ప్రభావం వలన భార్యాభర్తలు సౌఖ్యానికి నోచుకోలేకపోవడం, మరియొక స్వల్పదోషానికి ఆడపడుచు అహంకారం చూపించటం దానివలన కూడా దంపతులకు సౌఖ్యం ఉండకపోవడం, మరొక స్వల్పదోషం వలనకూడా మామా అల్లుళ్ల పోరాటం, అప్పుడు సౌఖ్యాన్ని పొందలేకపోవటం, మరొక స్వల్పదోషం వలన ఇంటి ప్రక్కవాళ్లు, బంధువులు అతిచేష్టల వల్ల, మరొక స్వల్పదోషం వల్ల భార్యాభర్తలు ఇరువరు అనుమానపీడితులు అగుటవలన, మరొక స్వల్పదోషం వలన భార్యాభర్తలకు అవగాహన లోపం కలగటంవలన వివాదాలు, కలహాలకు దారితీయటం, అలాగే ఆడది పుట్టింటికి దారితీయటం, పెద్దవాళ్ళజోక్యాలు, కొట్టుకునే పరిస్థితులు, అగ్నితో చెలగాటం వంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. మరొక స్వల్పదోషం వలన వివాహ సమయానికి వధూవరులు ఒకే ఆఫీసులో ఒకే ఊరులో ఉన్నప్పటికి వివాహము అయిన తరువాత ఎవరో ఒకరికి బదిలీ అగుట ఇద్దరూ చెరొకచోట మంచి సంపాదనలో ఉన్నప్పటికి టోటల్ గా సంసార జీవితం సవ్యంగా జరగక పోవటం, గ్రహ తీవ్రతను బట్టి అక్రమసంబంధాలు, కోర్టులు, డైవర్స్, యాక్సిడెంట్స్, ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ మృత్యుభయం సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ఇచ్చట స్వల్ప దోషమువల్ల ఇలా ఉండచ్చు అనటమే కాని ఏ భావములు (అనగా ఏ గదులు)లో కుజునియొక్క స్థితిని పొందుపరచుటలేదు. ఎందుకనగా అవి తెలియపరచినా అందరూ ఆ భావములను గదులను పరిశీలించి కొనిన అక్కడ ఆ గ్రహము ఉన్నచో అదేదో అయిపోతుందని విపరీత ఆలోచనలకు దారితీసి నీరసించి పోయే అవకాశము ఉంటుంది. అలాగని ఆ గ్రహము అక్కడ కనిపించినప్పటికి కీడు తప్పించుకోటానికి వేరే శుభగ్రహము బలము అక్కడ ఉండచ్చు కదా. అది అందరికి అవగాహన ఉండదు కనుక ఆయా గదులను తెలియపరచుటలేదు. పూర్వకాలంలో కోర్టువరకు వెళ్ళని అన్ని చిన్న ఇబ్బందులను ఓర్పు సహనంతో దాటుకు వచ్చేసేవారు. ఈ దోషం అనేది మనిషి స్వార్ధపూరితంగా బ్రతకటం వలన, పక్కింటి అమ్మాయికి 15సం.లకే వివాహము అయిపోయిందని మన యింట్లో 20సంల వయసు వచ్చిన మన అమ్మాయికి అవటంలేదని మనయింట్లో అవ్వాలంటే ఏంచేయాలో ఆలోచించక వాళ్ళయింట్లో అమ్మాయికి అయిపోయిందని ఆలోచించటం వల్ల లేదా ఈర్ష్యపడటం వల్ల, మనయింట్లో పెళ్లి అయిన అమ్మాయికి ఏదోరకంగా సౌఖ్యంలేక, మనకోడలు సుఖపడుతుంటే బోరుమనటం వలన, ఇతరుల మీద ఈర్యాద్వేషాలు పెంచుకోవటం వల్ల, ఎప్పుడపడితే అప్పుడు సంభోగం చేయటం వలన, ఇతరులు ఆనందంగా ఉంటే వారితో ఆనందింపక వారిని ఇబ్బందులకు గురిచేసి ఆనందించటం వలన, ఏ జీవులైనప్పటికి సంభోగంలో ఉన్నప్పుడు వారిని అసౌకర్యాని గురిచేయటం వలన, అంటే అన్నిపనులు అప్పుడే గుర్తుకువస్తుంటాయి. కొంతమందికి, బీరువాతాళం వేశావా, పాలగిన్ని ఎక్కడ పెట్టావు, చంటాడు ఏడుస్తున్నాడు, అంటుంటారు. ఇవి చాలు ఈ దోషాలు ప్రాప్తించడానికి ఒకడు ఎప్పుడు సుఖాలను, ఆనందాన్నిపాందలేడు. అటువంటప్పుడు పక్కవాళ్ళ ఆనందంకోసం కూడా ప్రయత్నం చేస్తే మనం ఎప్పడూ ఆనందంగా ఉంటాము. మరుజన్మలో ఇటువంటి దోషాలతో పుట్టము. 
 
ముఖ్యంగా వివాహ నిశ్చితార్థం అయినప్పటినుంచి వివాహము అయిన తదుపరి వారు కాపురం పెట్టే వరకు ఆ నూతన వధూవరులను అసౌకర్యానికి గురి చేసిన మనసును బాధ పెట్టినా ఇంతే సంగతులు. ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాము కదా, కుజదోషమని అది భారీగా మరుజన్మలో వడ్డించ బడుతుంది. నూతన వధూవరులు హావ భావాలకు అంతు పట్టని అనుభూతులలో ఉంటారు. లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపులుగా భావించాలి. ఆ స్వరూపాలని చూసి ఆనందించటానికే మనము అక్కడ ఆ వేడుకకు చేరుకుంటున్నాము. ఫైనలుగా అన్ని ఉన్న సౌఖ్యంలేక అసౌఖ్యానికి ఇబ్బందులకు గురి అవటమే వధూవరులపై ఈ కుజ గ్రహముయొక్క దోష ప్రభావము అని తెలుస్తోంది.
 
---ఇక్కడ గ్రహాలకు శాంతి చెయ్యి - పైన ఉన్న గ్రహాలు అనుగ్రహిస్తాయి.---

Related Articles
 • 1.కుజగ్రహము - అనుగ్రహము

  1.కుజగ్రహము - అనుగ్రహము

 • 2. సమాజము - వివాహ వ్యవస్థ

  2. సమాజము - వివాహ వ్యవస్థ

 • 3. సంతానలేమికి - కుజగ్రహ ప్రభావమేనా

  3. సంతానలేమికి - కుజగ్రహ ప్రభావమేనా

 • 4. పరిణయానికి వధూవర పొంతనే ప్రధానమా

  4. పరిణయానికి వధూవర పొంతనే ప్రధానమా

 • 5. నక్షత్రాన్ని బట్టి పేరు పెట్టడము సమంజసమా

  5. నక్షత్రాన్ని బట్టి పేరు పెట్టడము సమంజసమా