• 99857 81915
 • ఉప్పలూరి శేషగిరిరావు,
 • జ్యోతిషనిపుణులు, దుర్గగుడివద్ద, లలితానగర్, రాజమండ్రి - 533 105

Article Detail

13. శాంతివిధానేన రోజువారి పారాయణలు

13. శాంతివిధానేన రోజువారి పారాయణలు

ఆదివారము : ఆధిపత్యము-రవి, అధిదేవత-అగ్ని,ప్రతయధిదేవత-బుదుడు, అధిష్టాన దేవత-శివుడు, నవదేవీ మాత-గాయత్రిదేవి,పరమాత్మ అంశ-రామావతారం.
పారాయణకు:రవి అస్తోత్రము , విష్ణు అస్తోత్రము, శివ అస్తోత్రము, రామ అస్తోత్రము, గాయత్రి అస్తోత్రము.
 
సోమవారము : ఆధిపత్యము-చంద్రుడు, అధిదేవత-వరుణ,ప్రతయధిదేవత - గౌరీదేవి, అధిష్టాన దేవత-భువనేశ్వరి దేవి, నవదేవీ మాత - అన్నపూర్ణాదేవి,పారమాత్మ అంశ - కృష్ణావతారము.
పారాయణకు : చంద్ర అస్తోత్రము, గౌరీ అస్తోత్రము, భువనేశ్వరి  అస్తోత్రము, అన్నపూర్ణ అస్తోత్రము, కృష్ణ  అస్తోత్రము. 
 
మంగళవారము : ఆధిపత్యము - కుజుడు,అధిదేవత - పృథ్వి, ప్రతయధిదేవత - క్షేత్రాపాలకుడు, అధిష్టాన దేవత - సుభ్రమన్యస్వార స్వామి, నవదేవీ మాత - లలితాదేవి, పరమాత్మ అంశ - నృసింహ స్వామి.
పారాయణకు : కుజ అస్తోత్రము,ఆంజనేయ అస్తోత్రము, సుబ్రమన్నేశ్వర  అస్తోత్రము, లలితా   అస్తోత్రము, నృసింహ  అస్తోత్రము.
 
మంగళవారము : ఛాయా గ్రహము కేతువు కుజుని ఫలితాలు ఇచ్చుటచే కేతువు సంబందిత పారాయణలు కూడ చేయవలయును.
 
కేతువు : అధిష్టాన దేవత - వినాయకుడు, అధిదేవత - చిత్రగుప్తుడు,  ప్రతయధిదేవత - బ్రహ్మ, నవదేవీ మాత - రాజరాజేశ్వరి దేవి, పరమాత్మ అంశ - మాత్సయవతారము.
పారాయణకు : కేతు అస్తోత్రము, చిత్రగుప్త అస్తోత్రము, వినాయక అస్తోత్రము, రాజరాజేశ్వరి  అస్తోత్రము, మాత్సయవతార అస్తోత్రము.
 
బుధవారము :  ఆధిపత్యము - బుధుడు, అధిదేవత విషుణువు, ప్రతయధిదేవత - నారాయణుడు,  అధిష్టాన దేవత - విషుణువు, నవదేవి మాత - బాలా త్రిపుర సుందరి, పరమాత్మ అంశ - బుద్దావతారము.
పారాయణకు : బుధ అస్తోత్రము, విష్ణు అస్తోత్రము, బాలా త్రిపుర సుందరి  అస్తోత్రము, బుద్ధ అస్తోత్రము, శ్రీ వెంకటేశ్వర అస్తోత్రము.
 
గురువారము : ఆధిపత్యము - బృహస్పతి, అధిదేవత - బ్రహ్మ ప్రతయధిదేవత - ఇంద్రుడు,  అధిష్టాన దేవత - దక్షిణా మూర్తి,  నవదేవి మాత - సరస్వతీ దేవి,  పరమాత్మ అంశ - వామనావతారము.
 
పారాయణకు : గురు ఆస్తోత్రము, దక్షిణామూర్తి ఆస్తోత్రము, ధతత్రాయ ఆస్తోత్రము,  సరస్వతీ ఆస్తోత్రము, వామన ఆస్తోత్రము.
 
శుక్రవారము :  ఆధిపత్యము- శుక్రుడు, అధిదేవత - ఇంద్రాణి, ప్రతయధిదేవత - ఇంద్రుడు, అధిష్టానదేవత  - లక్ష్మీదేవి, నవదేవీ మాత - లక్ష్మీదేవి, పరమాత్మ అంశ - పరశురాముడు.
 
పారాయణకు : శుక్ర  ఆస్తోత్రము, లక్ష్మి  ఆస్తోత్రము, గాయత్రీ ఆస్తోత్రము, పరశురామ ఆస్తోత్రము.
 
శనివారము : ఛాయా గ్రహము రాహువు శని ఫలితాలు ఇచ్చుటచే రాహు సంబంధిత పారాయణలు కూడ చేయవలయును.
 
రాహువు : అధిదేవత - గోమాత, ప్రత్యధిదేవత - సర్ప, అధిష్టాన దేవత - కనకదుర్గ, నవదేవి మాత - మహిషాసుర మర్ధని, పరమాత్మ అంశ - వరాహస్వామి.
 
పారాయణకు : రాహు అస్తోతరము, కనకదుర్గ అస్తోతరము, గోమాత అస్తోతరము, మహిషాసుర అస్తోతరము, వరాహస్వామి అస్తోతరము.
 
ప్రతి శుభకార్యమునకు వివాహము, గృహప్రవేశము, వృత్తివ్యాపారాదులు ప్రారంభము నందు  శ్రీరమాసత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతము అనాదిగా హిందూ సంసృతిలో ఆచరించుటసాంప్రదాయము. ప్రధానముగా ఈ వ్రతము ఆచరించుటకు కారణము ఆదిత్యాది నవగ్రహదేవతలు, అధిదేవతలు,  ప్రత్యధిదేవతలు,  అధిష్టానదేవతలు, అష్టదిక్పల కులను సకల దేవతలను ఆవాహనచేసి వ్రతమాచరించుటవలన సమస్త జనావళికి శుభప్రదము.
కావున శుభకార్య ప్రారంభమునకు ఈ వ్రతము ఆచరించుట ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నది

Related Articles
 • 1.కుజగ్రహము - అనుగ్రహము

  1.కుజగ్రహము - అనుగ్రహము

 • 2. సమాజము - వివాహ వ్యవస్థ

  2. సమాజము - వివాహ వ్యవస్థ

 • 3. సంతానలేమికి - కుజగ్రహ ప్రభావమేనా

  3. సంతానలేమికి - కుజగ్రహ ప్రభావమేనా

 • 4. పరిణయానికి వధూవర పొంతనే ప్రధానమా

  4. పరిణయానికి వధూవర పొంతనే ప్రధానమా

 • 5. నక్షత్రాన్ని బట్టి పేరు పెట్టడము సమంజసమా

  5. నక్షత్రాన్ని బట్టి పేరు పెట్టడము సమంజసమా