• 99857 81915
 • ఉప్పలూరి శేషగిరిరావు,
 • జ్యోతిషనిపుణులు, దుర్గగుడివద్ద, లలితానగర్, రాజమండ్రి - 533 105

Article Detail

5. నక్షత్రాన్ని బట్టి పేరు పెట్టడము సమంజసమా

5. నక్షత్రాన్ని బట్టి పేరు పెట్టడము సమంజసమా

అక్కడ పోప్పటల్లో డెలివరీ ఇక్కడ ఈ నక్షత్రానికి మా మనవడికి ఏం పేరు పెడితే బాగుంటుంది అంటారు? అంటే పట్టిన బిడ్డ భవిష్యత్తు బాగుండాలని పెద్దవారి భావన. కానివారెవరో అలా పెట్టారండి అందుకని అంటాడు ఆ పెద్దాయన. అసలు నక్షత్రాన్నిబట్టి పేరుపెట్టాలనే పద్ధతి ఎంతవరకు సమంజసము? ప్రారకాలములో అందరూ వారి పెద్దవాళ్ళ పేరు తాత, అమ్మమ్మ బామ్మలా, మావయ్యలు పేర్లకు భగవంతుని నామాన్ని కలపకుని మంచి స్వరమున్న అక్షరాలుతో పేరు పెట్టుకునే వారు. వారందరూ చక్కటి జీవితాలు గడిపారు. మరి ఇప్పడు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని జన్మనక్షత్రం తెలునుకానిదాన్నిబట్టి పేరు పెట్టటము చేయుచున్నారు. జీవితాలు బాగుంటున్నాయా, అంటే ఏమీ చేయలేము. ఒకడు చదవడు, ఒకడు చెయ్యద్దన్నపని చేస్తాడు, ఒకడు తల్లిదండ్రులను ఏడిపిస్తాడు, మరొకడు సంబంధంలేని వాళ్లని ప్రేమిస్తాడు. మరి ఏమిటి దీని గొప్పదనము. పూర్వం ఏమీ చూడకుండా పేరు పెట్టుకునేవారు బాగుగానే ఉన్నారు. ఇప్పడు ఏమిటో తెలియకుండా ఇదేదో పద్ధతి ఉంది వారు పెట్టుకున్నారు కదా వారి మనవడికి, మనముకూడా అదే ఫాలో అవదాము అని చేస్తే పరిస్థితులు ఇలా మారుతున్నాయి. ఇదంతా ఎక్కడినుంచి వస్తోంది సాంప్రదాయము అర్ధము కావటంలేడు. లేదా పేరు మార్చివేసుకోవటము ఉన్న తాతగారి పేరు మార్చుకోపోవటమేమిటి? తాతగారు జమిందారీగా బ్రతిగారు కదా, ఊరందరికి తెలుసునుకదా. మరెందుకు ఆయన పేరు మార్చుకోవటము. ఎంతవరకు సమంజనము అసలు విషయానికి వస్తే ఒకవ్యక్తి జాతకము చెప్పించుకుందామని పెద్దాయన దగ్గరకి వెళాడు, అడిగాడు. ఆయన డేటు, టైము, ప్లేసు అడిగారు. ఇతను ఏమీ లేవు అన్నాడు. జన్మ నక్షత్రము తెలుసా అని పెద్దాయన మరల అడిగారు. అదీ లేదు అన్నాడు. అసలు నక్షత్రము ఎందుకు? దేటు టైము ఎలాగూ లేవు కనుక జాతక చక్రము వేసి మాట్లాడే అవకాశము లేదు. కనుక కనీసం జన్మనక్షత్రం ఉంటే రాశి వశాత్తు ఇప్పడు ఉన్న గోచార పరిస్థితి ఎంతో కాంత తెలుసుకాని సమాచారము చెప్పవచ్చునని పెద్దాయన భావన. మరి నక్షత్రము కూడా తెలియదన్నాడు కనుక నీ పేరు ఏమిటని అడిగారు. ఏదో పేరు చెప్పటము ఆ పేరుకు తగినట్లు పేరును బట్టి నీది ఫలానా నక్షత్రము అవుతుంది. ఇక ముందు పంచాగమునందు గోచార ఫలితాలు ఫలానా నక్షత్రము ఉండే రాశి. ఈ రాశిని బట్టి చూసుకోవాలని చెప్పారు. ఇది నీ నామ నక్షత్రమని తెలియపరచారు. అంటే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తికి జాతకచక్రము లేనట్లయిన వారికి ఎంతో కొంత ఉపశమనము కోరకు పేరు అడిగి నామ నక్షత్రాన్ని పేరులో ఉన్న మొదటి అక్షరమును బట్టి నక్షత్రాన్ని తెలుసుకాని రీడింగ్స్ చెప్పుట కారకు జరుగుతాంది. ఇది కేవలము గోచారము రాశి ఫలితాలు వరకు మాత్రమే. జీవిత జాతక ఫలితాలు మాత్రము కాదు. మరి ఇప్పుడు మనము మాట్లాడేది జన్మ నక్షత్రము తీసికాని పేరు ఏమి పెట్టాలి అని అడుగుతున్నాము. ఈ పద్దతి ఎంతవరకు సమంజసము అనిపిస్తోంది. ప్రతి వ్యక్తి తెలిసిన తెలియకపోయిన జన్మనక్షత్రము ఒకటి, పేరుపెట్టుకున్నప్పుడు పేరును బట్టి నామవక్షత్రము మరాకటి ఈరెండు నక్షత్రాలు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. రాశి ఫలితాలు లేడా గోచార ఫలితాలు తెలుసుకుందాము అనేవారికి జన్మ నక్షత్రము తెలియకపోతే వారి నామ నక్షత్రాన్ని బట్టి పరిస్థితులు అంచనా వేస్తారు. ప్రతి వ్యక్తికి ఇన్మనక్షత్రాన్ని బట్టి చంద్రవశాత్తు ఒక చక్రము ఉంటుంది. అలాగే నామవక్షత్రాన్ని బట్టి చంద్రవశాత్తు మరొక చక్రము ఉంటుంది. ఈ రెండు చక్రాలు వేరు వేరుగానే ఉంటాయి. అలా ఉంటేనే మనకి మంచిది. జన్మ నక్షత్ర వశాత్తు గోచార ఫలితాలు బాగోకపోయినట్లయిన నామ నక్షత్ర వశాత్తు గోచార ఫలితాలు బాగుండవచ్చుకదా. ఒకవేళ నామనక్షత్ర వశాత్తు గోచార ఫలితాలు బాగోకపోయినట్లయిన జన్మ నక్షత్రవశాత్ గోచార ఫలితాలు బాగుండవచ్చుకదా. దీనివల్ల ఏమి అర్థమవుతోంది. ఆ వ్యక్తికి ఏదో ఒక చక్రం మంచిగా బేలన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. మరి ఇప్పడు ఏమి చేస్తున్నాము? జన్మ నక్షత్రానికి నామ నక్షత్ర టేబుల్సి తీసుకుని అందులో ఉండే అక్షరాలని గమనించి జన్మనక్షతానికి పేరు పెట్టేస్తున్నాము. అదే మా మనవడి పేరు అంటున్నాము. ఇప్పుడు ఏమవతోంది? జన్మ నక్షత్రము ఎలాగో ఉంది. నామ నక్షత్రమా కూడా మనమా చేసిన పనికి అదే అవుతోంది. అంటే గోచారము బాగున్నా బాగోకపోయినా ఒకే సారి అప్ లేదా డౌన్ వస్తాయి. అంటే నక్షత్రాన్ని బట్టి పేరు పెట్టటంవలన ప్రయోజనం వుందో లేదో ఆలోచించుకోవాలి. ఏమీ ఉండకపోగా మనకు తగ్గట్టుగా మంచి పేర్లను సెలక్టు చేసుకునే అవకాశాన్నికూడా పూర్తిగా మిస్ అవతున్నాము. నక్షత్రాన్ని బట్టి ఒకోసారి అక్షరం సరిగా లేక ఏమి పేరు పెట్టాలో తెలియక ఆ అక్షరం మీద తల తోక లేని పేర్లనుకూడా పెట్టుకోవటం జరుగుతోంది. ఇది ఎంతవరకు సమంజసము? స్వర్గియ యన్.టి. రామారావగారిది పెద్ద కుటుంబము. వారి ఇంట్లో అమ్మాయిలు అందరికి అమ్మవారి పేర్లు అబ్బాయిలందరికి కృష్ణుడు పేర్లు జోడించి పెట్టడం జరిగింది. నామకరణ విషయంలో ఆయనిది ఎంత గాప్ప ఆలోచన. అందుచేత పుట్టబోయే పిల్లలకు పెద్దవారితో ఆలోచించి వారి వంశీకుల పేర్లకు భగవనామాన్ని తోడు చేసికొని మంచి స్వరమున్న అక్షరాన్ని వాడుకొని ఏ పేరుపెట్టుకున్నప్పటికి వారు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యములతోనే ఉంటారు. 
 
             దాంపత్యము, కృషి, భూమి, దేశము, యుద్ధము, వర్తకము, గృపాము, పురము, గ్రామము, మంత్రము, గురువు, ప్రభువు, దేవత మొదలగు వాటికి అర్వనములు చుచునపుడు మాత్రము నామవక్షత్రమును నామరాశియను ప్రధానముగా ఆచరించుట సాంప్రదాయము.  
 
---ఇక్కడ గ్రహాలకు శాంతి చెయ్యి - పైన ఉన్న గ్రహాలు అనుగ్రహిస్తాయి.---

Related Articles
 • 1.కుజగ్రహము - అనుగ్రహము

  1.కుజగ్రహము - అనుగ్రహము

 • 2. సమాజము - వివాహ వ్యవస్థ

  2. సమాజము - వివాహ వ్యవస్థ

 • 3. సంతానలేమికి - కుజగ్రహ ప్రభావమేనా

  3. సంతానలేమికి - కుజగ్రహ ప్రభావమేనా

 • 4. పరిణయానికి వధూవర పొంతనే ప్రధానమా

  4. పరిణయానికి వధూవర పొంతనే ప్రధానమా

 • 5. నక్షత్రాన్ని బట్టి పేరు పెట్టడము సమంజసమా

  5. నక్షత్రాన్ని బట్టి పేరు పెట్టడము సమంజసమా