13.శాంతి విధానేన రోజువారి పారాయణలు

ఆదివారము : ఆధిపత్యము – రవి, అధిదేవత – అగ్ని, ప్రత్యధిదేవత – ఋద్రుడు, అధిష్ఠాన దేవత – శివుడు, నవదేవీ మాత – గాయత్రీదేవి, పరమాత్మ అంశ – రామావతారం.

పారాయణకు : రవి అష్టోత్తరము, విష్ణు అష్టోత్తరము, శివ అష్టోత్తరము, రామ అష్టోత్తరము, గాయత్రీ అష్టోత్తరము.

సోమవారము : ఆధిపత్యము – చంద్రుడు, అధిదేవత వరుణ, ప్రత్యధిదేవత – గౌరీదేవి, అధిష్ఠాన దేవత – భువనేశ్వరీ దేవి, నవదేవీ మాత – అన్నపూర్ణాదేవి, పరమాత్మ అంశ – కృష్ణావతారము.

పారాయణకు : చంద్ర అష్టోత్తరము, గౌరీ అష్టోత్తరము, భువనేశ్వరీ అష్టోత్తరము, అన్నపూర్ణ అష్టోత్తరము, కృష్ణ అష్టోత్తరము.

మంగళవారము : ఆధిపత్యము కుజుడు, అధిదేవత – పృథ్వి, ప్రత్యధిదేవత క్షేత్రాపాలకుడు, అధిష్ఠాన దేవత – సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి, నవదేవీ మాత – లలితాదేవి, పరమాత్మ అంశ – నృసింహ స్వామి.

పారాయణకు : కుజ అష్టోత్తరము, ఆంజనేయ అష్టోత్తరము, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర అష్టోత్తరము, లలితా అష్టోత్తరము, నృసింహ అష్టోత్తరము.

మంగళవారము : ఛాయా గ్రహము కేతువు కుజుని ఫలితాలు ఇచ్చుటచే కేతువు సంబంధిత పారాయణలుకూడ చేయవలయును.

కేతువు : అధిష్ఠాన దేవత – వినాయకుడు, అధిదేవత – చిత్రగుప్తుడు, ప్రత్యధిదేవత – బ్రహ్మ, నవదేవీ మాత – రాజరాజేశ్వరీ దేవి, పరమాత్మ అంశ – మత్స్యావతారము.

పారాయణకు : కేతు అష్టోత్తరము, చిత్రగుప్త అష్టోత్తరము, వినాయక అష్టోత్తరము, రాజరాజేశ్వరీ అష్టోత్తరము, మత్స్యావతార అష్టోత్తరము.

బుధవారము : ఆధిపత్యము – బుధుడు, అధిదేవత విష్ణువు, ప్రత్యధిదేవత – నారాయణుడు, అధిష్ఠాన దేవత – విష్ణువు, నవదేవీ మాత – బాలా త్రిపుర సుందరి, పరమాత్మ అంశ – బుద్ధావతారము.

పారాయణకు : బుధ అష్టోత్తరము, విష్ణు అష్టోత్తరము, బాలా త్రిపుర సుందరి అష్టోత్తరము, బుద్ధ అష్టోత్తరము, శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరము .

గురువారము : ఆధిపత్యము – బృహస్పతి, అధిదేవత – బ్రహ్మ, ప్రత్యధిదేవత ఇంద్రుడు, అధిష్ఠాన దేవత – దక్షిణా మూర్తి, నవదేవీ మాత – సరస్వతీ దేవి, పరమాత్మ అంశ – వామనావతారం.

పారాయణకు : గురు అష్టోత్తరము, దక్షిణామూర్తి అష్టోత్తరము, దత్తాత్రేయ అష్టోత్తరము, సరస్వతి అష్టోత్తరము, వామన అష్టోత్తరము.

శుకృవారము : ఆధిపత్యం – శుక్రుడు, అధిదేవత – ఇంద్రాణి, ప్రత్యధిదేవత – ఇంద్రుడు, అధిష్ఠానదేవత – లక్ష్మీదేవి, నవదేవీ మాత – లక్ష్మీదేవి, పరమాత్మ అంశ – పరశు రాముడు.

పారాయణకు : శుక్ర అష్టోత్తరము, లక్ష్మీ అష్టోత్తరము, గాయత్రీ అష్టోత్తరము, గౌరీ అష్టోత్తరము, పరశురామ అష్టోత్తరము.

శనివారము : ఆధిపత్యము – శని, అధిదేవత – యమ, ప్రత్యధిదేవత – ప్రజాపతి, అధిష్ఠానదేవత – శివుడు, నవదేవీమాత – శ్రీ దుర్గాదేవి, పరమాత్మ అంశ – కూర్మావతారము.

పారాయణకు : శని అష్టోత్తరము, దుర్గా అష్టోత్తరము, శివ అష్టోత్తరము, శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరము, కూర్మ అష్టోత్తరము.

శనివారము : ఛాయా గ్రహము రాహువు శని ఫలితాలు ఇచ్చుటచే రాహు సంబంధిత పారాయణలుకూడ చేయవలయును. 

రాహువు : అధిదేవత – గోమాత, ప్రత్యధిదేవత – సర్ప, అధిష్ఠాన దేవత – కనకదుర్గ, నవదేవీ మాత – మహిషాసుర మర్ధని, పరమాత్మ అంశ –వరాహస్వామి.

పారాయణకు : రాహు అష్టోత్తరము, కనకదుర్గ అష్టోత్తరము, గోమాత అష్టోత్తరము, మహిషాసుర అష్టోత్తరము, వరాహస్వామి అష్టోత్తరము.

ప్రతి శుభకార్యమునకు వివాహము, గృహప్రవేశము, వృత్తివ్యాపారాదుల ప్రారంభము నందు శ్రీరమాసత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతము అనాదిగా హిందూ సంస్కృతిలో ఆచరించుట సాంప్రదాయము. ప్రధానముగా ఈ వ్రతమును ఆచరించుటకు కారణము ఆదిత్యాది నవగ్రహదేవతలు, అధిదేవతలు, ప్రత్యధిదేవతలు, అధిష్ఠానదేవతలు, అష్టదిక్పాల కులను సకల దేవతలను ఆవాహన చేసి వ్రతమాచరించుటవలన సమస్త జనావళికి శుభప్రదము. కావున శుభకార్య ప్రారంభమునకు ఈ వ్రతము ఆచరించుట ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నది.

5.నక్షత్రాన్ని బట్టీ పేరు పెట్టడము సమంజసమా

5.నక్షత్రాన్ని బట్టీ పేరు పెట్టడము సమంజసమా అక్కడ హాస్పటల్లో డెలివరీ ఇక్కడ ఈ నక్షత్రానికి మా మనవడికి ఏం పేరు పెడితే బాగుంటుంది అంటారు? అంటే పుట్టిన బిడ్డ భవిష్యత్తు బాగుండాలని పెద్దవారి భావన.

Read More »

8.ఎంత గొప్పవాడు ఏలినాటి శని

8.ఎంత గొప్పవాడు ఏలినాటి శని ఎవరినోట విన్నా ‘కొంప ముంచాడురా శనిగాడు’ అంటుంటారు. లేదా అయిదు సంవత్సరములనుంచి పడే బాధలు ఏమి చెప్పమంటారు. ఆరోగ్యం కృంగిపోయింది, ఆర్ధికంగా అంటావా ఆపరేషనుకు రెండు లక్షలు అయ్యాయి.

Read More »

2.సమాజము – వివాహ వ్యవస్థ

2.సమాజము – వివాహ వ్యవస్థ చతురాశ్రమములలో గృహస్థాశ్రమము ఉత్తమమైనది. మిగిలిన మూడు ఆశ్రమములకు ఆశ్రయము ఇచ్చునది గృహస్థాశ్రమము. ఇది సమస్త ప్రాణులకు ఆధారమై ఉన్నది. ఋణత్రయ విమోచనమునకు గృహస్థాశ్రమము  వినా మరో మార్గాంతరము లేదు.

Read More »