ఆత్మ బంధువులకు శుభోదయం, తల్లిదండ్రులే ప్రత్యక్ష దైవము, సద్గురువే మోక్షమునకు మార్గదర్శి. ఓం నమో భగవతే వేంకటేశాయ, మనశ్శాంతికి మూలము ధర్మాచరణ, భవిష్యత్తుకు మూలము మన ప్రవర్తన, సమస్యలకు మూలము పూర్వ జన్మ (అదే నేటి గ్రహస్థితి) శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి నిత్యారాధన చేయండి విజయసిద్ధి మనశ్శాంతిని లబ్ది పొందండి. సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు.

ABOUT

Sri Uppuluri Seshagiri Rao Garu is the progeny of a family of reputed astrologers and therefore predictive astrology is in his gene. With my petite knowledge of Astrology and allied subjects, I have been interacting with him since a decade. In him we find a superb scholar with comprehensible command on the subject and interestingly the ease with which he explains the planetary influences in individual charts is splendid, to say the least. Backed by teeming astrological knowledge, he has been alleviating the emotional trauma of many who come to him for guidance in respect of what the future beholds. Learning Astrology is appealing. However, prediction of the future is an all together a different ball game. Many do learn but when it comes to prediction they fall by the way. A miniscule number achieve the feat of high probability prediction. To be predicatively accurate, you require three important traits namely being truthful, knowledgeable and devotional. Sri Rao garu has been endowed with the triple requirements in abundance and hence his predictions are precise to the finer detail. I have no hesitation in stating what I did, since I have been a beneficiary of his predictions time and again. More importantly he explains the logic behind the prediction with empirical evidence. It is here I find him to be scintillating since you will be able to appreciate the import of his predictions as your future unfolds on the dotted lines of his future forecast.

 Besides, aligning the science of astrology to the contemporary societal circumstances is an art and in that he has been marvellously artful. Simple to the core and ever willing to respond to anyone who  needs help, to discover the future for taking steps as are deemed fit, for steering the ship of life to its charted destination. A staunch devotee of Lord Balaji with no exploitative commercial inclination, since consulting him is affordable coupled with easy accessibility.  Every word he utters is only after contemplating on the magnificent Lord in all his grandiose glory. It is this aspect that puts him on a different pedestal altogether in the astrological arena. Unless you have the blessing of the Lord it is extremely tricky to look into the future since every chart is susceptible to diverse interpretations and therefore knowledge enmeshed with Lords munificent grace is crucial to hit the bulls’ eye. Sri Rao garu, undoubtedly has Lords benevolent compassion copiously and therefore his commendable achievements in the field in question. Interacting with him is not only pleasurable but educative and intensively motivating. The modern society needs people like him to help those in dire straits through proper astrological guidance laced with the psychological comfort to face the harsh realities of life with calm and composure. May God bless him with health and wealth to enable him to carry on the socially enlivening work into the future with all the vigour and vitality as his required in a profession that unequivocally is the pride of the Indian Civilisation.

B.V.Sudhakar, Former Secretary,
Government of India and Former Administrative Member, Central Administrative Tribunal,
Govt. Of India.

UPPULURI SESHAGIRI RAO

JYOTHISHA VISARADA

WITH SRI. B.V. SUDHAKAR

శుభోదయం  గురువు గారు.మీ మాటలువిని
మీ చేతలు కని అస్మదంతరంగం గంగాతరంగమై సాగి అరుదైన అనుబంధ మొకటి నెలకొని నెగడు వేళ నాదు కలము నుండి జాలువారిన కవన హారతి ఇవ్విధాన పొటమరించె ఆరవ ప్రాణమై పలకరించె:

శేషగిరుల వెలుగు సిరులరేని వరము పురుడు పోసుకొనుచు పుడమిలోన శేషగిరిగ వెలసె చిన్మయానందమై పులకరాలనిచ్చు పుణ్యమనగ

జాతవేదు పగిది జాతకాల వరలు మానవత్వమున్న మంచి పంచు ప్రేమతత్త్వమెరిగి పెద్దమనసు కల్గి ఆత్మబంధువగుచు అందగించు


దరికిజేర్చు మార్గదర్శియై మదిలోన అహములేక సాగు నిహములోన పారవశ్యమొసగు ప్రవచనమ్ములతోన పరము తెలుపనెంచు పనులలోన


పారవశ్యమొసగు ప్రవచనమ్ములతోన పరము తెలుపనెంచు పనులలోన పారదర్శకత్వ పరిచయమ్మతగాడు భావశుద్ధి కలుగు బంధమతడు ఆర్ద్రచిత్తుడగుచు అనయమ్ము తోడుగా విశ్వవేణువూదు వెన్నుడతడు

Syndicate bank manager