ముహూర్తములు

నిశ్చయ తాంబూలాలు

పెళ్లికుమారుని చేయుట

పెళ్లికుమార్తెను చేయుట

వివాహ ముహూర్తం

నవ వధువర ప్రవేశం

శ్రీమంతం

ఉయ్యాలలో వేయుట

బారసాల

అన్నప్రాసన

పుట్టు వెంట్రుకలు తీయుట

అక్షరాభ్యాసం

ఉపనయనం

ఉద్యోగ ప్రవేశం

శంఖుస్థాపన

గృహప్రవేశం